Duyu Bireysel ve Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri – Psikolog Şahika Akkuş Sert (“Duyu Psikoloji”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle siz değerli danışanlarımız başta olmak üzere, Duyu Psikoloji ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Taşıdığımız sorumluluğun bilinci ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Aktarılması 

Duyu Psikoloji olarak bizler, siz değerli danışanlarımıza karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, güvenliği sağlayabilmek ve daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Kanun ve ilgili diğer mevzuatlardan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi yine anılan yasalara uygun surette toplamakta ve işlemekteyiz.  

Bu kapsamda, Duyu Psikoloji’ ye danışan olarak giriş yaptığınızda isim, soy isim, cep telefonu, e-posta, randevu bilgileriniz ve danışan bilgi formunda yer alan iletişim, başvuru nedeni ve benzeri bilgileriniz kayıt olmanız amacıyla “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir. 

Ayrıca danışanlarımızın aydınlatma metninin içeriğine istedikleri an ulaşabilmeleri adına işbu aydınlatma metni www.duyupsikoloji.com adresinde bulunmaktadır.  

Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin verileri talep ettikleri hizmetin sunulması sırasında ve bu
hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan uzmanlarımız tarafından ilgili
kanun ve yönetmeliklere dayanarak işlenecektir. Danışanların Duyu Psikoloji’ den almış olduğu hizmetler esnasında paylaştığı bilgiler, danışmanlık aldığı ilgili uzman haricinde erişime ve aktarıma kapalı şekilde muhafaza edilmektedir. 

Danışanlarımız hizmet alımı tamamlandıktan sonra hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi
amacıyla ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak isim, soy isim ve fatura bilgisi verileri işlenmekte ve aktarılmaktadır. 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’a Dayalı Hakları 

Bu kapsamda değerli ziyaretçilerimiz uygun gördükleri zaman Kanun’un 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz olan Duyu Psikoloji’ ye başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirler. Buna göre, veri sahipleri; 

 1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,  
 1. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,  
 1. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  
 1. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,  
 1. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Hükümleri uyarınca bu verilerin otuz gün içerisinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişilere iletilmesini isteme,   
 1. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, 
 1. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler. 
 1. Başvuru Usulü ve İçeriği 

Yukarıda sayılı haklarınızdan birini veya birkaçını kullanmak istemeniz halinde, Kanun kapsamında  usulüne uygun bir dilekçe hazırlayarak  “Bahriye Üçok Bulvarı No:1/2 D:10 Karşıyaka-İzmir-TÜRKİYE” adresine, konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak, veya sahika.akkussert@hs01.kep.tr  kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından Duyu Psikoloji’ ye daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, noter kanalıyla veya bizzat başvuru yapılması suretiyle Duyu Psikoloji’ ye başvurabilirsiniz. 

Bu yollar haricinde yapılan başvurular hukuka uygunluk ve veri güvenliği ilkeleri çerçevesinde dikkate alınmayacaktır. 

 

Başvurularda talebe ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte; 

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı olarak yapılmaktaysa imzanız, 
 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancı ülke vatandaşları için uyruğu, pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası, 
 1. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, 
 1. Bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası, ve 
 1. Talep konusunun açıkça belirtilmesi gereklidir. 

 

Başvuruların içeriğinde yukarıda sayılan bilgilerin bulunması mevzuat gereği zorunlu olup herhangi bir eksiklik halinde başvuru işleme alınamayacaktır. 

 1. Başvuruların Cevaplandırılması 

Duyu Psikoloji’ ye yapılacak ve ilgili kişinin taleplerini içeren Türkçe dilinde yazılmış başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde elektronik posta veya fiziki mektup yolu ile cevap verilerek talep edilen gerekli işlemlerin yapılması ilgili birimlerimizce sağlanacaktır.  

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında, cevaplama işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, bu işlem, Tebliğ’de düzenlenen ücretlendirme esas alınarak ücretli olarak yerine getirilecektir. 

Okudum, anladım, aydınlatıldım.  

Danışanın: 

Adı, Soyadı: 

Tarih: 

İmza: